අපි ගැන

දැනුම, විනෝදය, තාක්ෂණ හැම දෙයක්ම අඩු නැතුව ඔබට ගෙන එන හොඳම රෙසපිය හත්මාළුව

අපිට ලියන්න, කතා කරන්න
විනෝදාත්මක

ජිරාෆ්ට තියන ප්‍රශ්න 54ක්

හැමෝටම ජීවිතේ මොන මොනව හරි ප්‍රශ්න තියනවා. අපි ඒ ප්‍රශ්නවලට සැලෙන්නවත්, ඒ ප්‍රශ්නවලට බයේ පැනලා යන්නවත් හොඳ නෑ, අපි ඒවට සතුටින් මුහුණ දෙන්න ඕනේ. මේ